DOŁĄCZ

Regulamin konkursu

„Za co lubisz pączki MNIAMI?”

REGULAMIN KONKURSU
„Za co lubisz pączki MNIAMI?”
zwany „Regulaminem”, z dnia 18 lutego 2022 roku, o następującej treści:
§ 1.
1. Organizatorem konkursu pt. „Za co lubisz pączki MNIAMI” („Konkurs”) jest firma: DOLCI SAPORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7 / 48, 02-495 Warszawa, Polska, KRS 0000858057, NIP 5223189215, REGON 386948518. Kapitał zakładowy 50 000 PLN. (,,Organizator”)
2. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także ich krewni i powinowaci do czwartego stopnia.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 19 lutego 2022 roku, od godziny 10:00 do dnia 22 lutego 2022 roku do godziny 22:00.
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie zadania w terminie wskazanym przez Organizatora („Zadanie”).
5. Komisja uwzględni jedynie kompletnie i prawidłowo wykonane Zadania.
6. Spośród Uczestników Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy („Laureaci”).
§ 2.
Zadanie polega na napisaniu komentarza pod postem konkursowym dot. „Za co lubisz pączki MNIAMI?” Organizatora na portalu społecznościowym IG @mniami.franczyza
§ 3.
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, a konkurs nie stanowi loterii promocyjnej lub innej gry losowej zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Uczestnicy nie mają obowiązku nabycia towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze w celu nieodpłatnego uczestniczenia w Konkursie. Nagrodami w Konkursie są 3 pudełka 6 pączków MNIAMI z dowolnie wybranymi smakami nadzienia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich nagród ogłoszonych w Regulaminie.
3. Otrzymanie równowartości nagrody rzeczowej w formie pieniężnej jest niemożliwe.
4. Prawa do nagrody nie mogą zostać przeniesione przez Laureata na rzecz osób trzecich.
§ 4.
1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową („Komisja”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
2. Komisja dokona oceny wykonania Zadania przez Uczestników, którzy spełnili warunek z § 2. powyżej, do dnia 23 lutego 2022 roku. Komisja wyłoni 3 (trzy) osoby, które wykonały Zadanie w sposób prawidłowy („Laureaci”). Data i godzina wykonania Zadania są decydującym czynnikiem przy wyborze Laureatów.
3. Komisja uwzględni tylko i wyłącznie pierwsze zgłoszenie konkursowe danego Laureata, tj. najstarsze zgłoszenie w Konkursie. Dalsze zgłoszenia konkursowe będą pomijane.
4. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Portalu Społecznościowym. Komisja zaprosi Laureata do wskazania sposobu odbioru nagrody.
5. Brak odpowiedzi ze strony Laureata w ciągu 1 dnia od dnia ogłoszenia decyzji w sprawie Konkursu uprawnia Organizatora do anulowania nagrody.
6. W zależności od wyboru Laureata, wydanie nagród nastąpi w dniu 24 lutego 2022 roku – Organizator wskaże miejsce odbioru nagrody przez Laureata.
§ 5.
1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej www.franczyzamniami.pl. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.franczyzamniami.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Konkursie we własnym zakresie.
5. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym oznacza akceptację Regulaminu, jego zmian oraz wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Konkursie na zasadach w nim określonych.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://franczyzamniami.pl/polityka-prywatnosci/.
8. Terminarz Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.