Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MNIAMI

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu lojalnościowego (dalej również: „akcji”) jest Dolci Sapori spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowych Babicach, wpisana do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000858057, zwana dalej

„Organizatorem”, będąca właścicielem punktów sprzedaży wyrobów gastronomicznych MNIAMI.

2. Adres organizatora: ul. Ogrodnicza 72, 05-083 Babice Nowe.

3. Regulamin programu lojalnościowego jest dostępny w na stronie internetowej Organizatora

franczyzamniami.pl

2. Cele

Celem programu jest zachęcenie Klientów do dokonywania zakupów w punktach sprzedaży

wyrobów gastronomicznych. Dzięki zdobytej określonej ilości pieczątek i według poniższych

zasad uczestnik akcji będzie mógł otrzymać nagrodę.

3. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem programu lojalnościowego może być osoba posiadająca kartę do zbierania

pieczątek (dalej jako „Uczestnik”).

2. W programie lojalnościowym nie mogą brać udziału pracownicy punktów MNIAMI,

franczyzobiorcy, oraz ich pracownicy.

3. Udział w programie lojalnościowym jest dobrowolny.

4. Czas trwania

Akcja rozpoczyna się z dniem otwarcia każdego punktu sprzedażowego wyrobów

gastronomicznych i trwa do odwołania.

5. Karta na pieczątki

1. Karty biorące udział w programie (dalej jako: „Karty”), będą udostępniane dla klientów w

punktach MNIAMI do samodzielnego odebrania przy kasie lub wydane na prośbę klienta przez

Sprzedawcę punktu MNIAMI. Wzór Karty jest dostępny w Załączniku nr 1.

2. Karty biorące udział w programie to: karty do zbierania pieczątek za zakup produktów z

kategorii shake uprawniające do odbioru nagrody wskazanej na karcie zgodnie z załącznikiem

nr.1, karty do zbierania pieczątek za zakup produktów z kategorii świderki uprawniające do

odbioru nagrody wskazanej na karcie zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Karta nie zawiera danych osobowych Uczestnika, a samo jej okazanie w formie fizycznej

uprawnia Uczestnika do uzyskania pieczątki, z zastrzeżeniem punktu 6 niniejszego Regulaminu

oraz do odbioru Nagrody.

4. Okazanie Karty w innej formie niż fizycznej, w tym w formie elektronicznej lub w formie zdjęcia,

nie uprawnia Uczestnika do uzyskania pieczątki ani do odbioru nagrody.

5. Okazanie dwóch lub większej ilości Kart, wypełnionych pieczątkami częściowo, nawet w

przypadku gdy sumując pieczątki, liczba pieczątek wynosiłaby 9, nie uprawnia Uczestnika do

odbioru nagrody.

6. Z tytułu zgubienia, uraty lub zniszczenia Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Na

żądanie Uczestnika, pracownik punktu MNIAMI, może wymienić Kartę zniszczoną, przenosząc

pieczątki, w liczbie odpowiadającej Karcie zniszczonej. Pracownik przenosi tylko taką liczbę

pieczątek, które można w sposób niebudzący wątpliwości odczytać z Karty zniszczonej.

7. Organizator oraz pracownicy punktów MNIAMI, nie są zobowiązani do weryfikacji własności

Karty. Samo jej okazanie uprawnia do odbioru pieczątki oraz nagrody, z zastrzeżeniem warunków

określonych w Regulaminie.

6. Zasady programu

1. Program lojalnościowy polega na zbieraniu przez Uczestników punktów, w postaci pieczątek

na Karcie. Zbieranie pieczątek trwa od dnia otwarcia każdego punktu sprzedaży wyrobów

gastronomicznych MNIAMI do czasu zakończenia programu. Wzór pieczątki przybijanej przez

sprzedawcę na karcie dostępny jest w Załączniku nr 1.

2. Do programu lojalnościowego może przystąpić każdy, kto zrobi zakupy w punktach MNIAMI,

przy zakupie wyrobu z kategorii shake lub z kategorii świderki (dalej jako „Deser”), niezależnie

od ich kwoty.

3. Pieczątka za zakup shake, może zostać umieszczona jedynie na karcie uprawniającej do odbioru

shake jako nagrody. Pieczątka za zakup świderka może zostać umieszczona jedynie na karcie

uprawniającej do odbioru świderka jako nagrody.

4. Uczestnik biorąc udział w programie lojalnościowym, zobowiązuje się do zbierania pieczątek,

w jednym, oznaczonym punkcie gastronomicznym, w którym następnie będzie mógł odebrać

nagrodę (dalej jako: „Wybrany Punkt MNIAMI”). Uczestnik nie może przedstawiać karty do

podbicia w innych punktach niż Wybranym Punkcie MNIAMI.

5. Pieczątki przyznawane będą według poniższych zasad:

a) Przy zakupie Deseru uczestnik programu otrzyma jedną pieczątkę z logo MNIAMI wbijaną na

Karcie, która dostępna będzie w punktach gastronomicznych MNIAMI.

b) Jednoczesny zakup większej ilości Deseru, nie uprawnia Uczestnika do otrzymania większej

ilości pieczątek.

c) Kartę należy okazać przy kasie, przed dokonaniem płatności. Uczestnik programu samodzielnie

okazuje Kartę do podbicia. Sprzedawca nie ma obowiązku przypominania Uczestnikowi o

przysługującej pieczątce.

d) Pieczątki przystawia sprzedawca, po zakończeniu zakupów, przed opłaceniu ich oraz przed

wydaniem paragonu. Pieczątka może zostać przybita tylko na Karcie, która uprawnia do odbioru

nagrody z tej samej kategorii Wyrobu Gastronomicznego.

e) Każda Karta zawiera miejsce na zebranie 9 pieczątek.

i) Uzupełnione wszystkimi pieczątkami MNIAMI Karty należy dostarczyć do Wybranego Punktu

MNIAMI w którym, biorącego udział w programie lojalnościowym do dnia ogłoszonego jako jego

zakończenie.

j) Pieczątki na karcie można uzyskać jedynie w Wybranym Punkcie MNIAMI

7. Nagrody


Aby otrzymać nagrodę w programie należy zebrać 9 pieczątek za zakup shake lub świderka, na

karcie uprawniającej Uczestnika do odbioru nagrody z tej samej kategorii oraz przekazać ją

sprzedawcy w Puncie gastronomicznym MNIAMI. Za uzyskanie: 9 pieczątek na karcie

uprawniającej do odbioru nagrody w postaci shake – Uczestnik może otrzymać produkt wskazany

na Karcie zgodnie z załącznikiem nr 1. Za uzyskanie: 9 pieczątek na karcie uprawniającej do

odbioru nagrody w postaci świderka – Uczestnik może otrzymać produkt wskazany na Karcie

zgodnie z załącznikiem nr 1.

8. Odbiór nagród


1. Nagrody wydawane będą przez cały okres trwania programu lojalnościowego, zgodnie z

punktem 4 niniejszego Regulaminu do dnia ogłoszonego jako jego zakończenie na podstawie ilości

zdobytych pieczątek, po okazaniu Karty do zbierania pieczątek oraz po spełnieniu warunków

określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku nie odebrania nagrody do czasu

zakończenia programu uczestnik traci prawo do odbioru nagrody

2. Uczestnikowi programu nie przysługuje prawo do zmiany nagrody na jej równowartość

pieniężną.

3. Uczestnikowi programu nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych

właściwości nagród.

9. Postanowienia końcowe

1. Deklarując wzięcie udziału w programie Uczestnik, wyraża zgodę i akceptuje zasady zawarte w

niniejszym Regulaminie.

2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, jak również zapisach Regulaminu budzących

wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.

3. Wszystkie materiały promocyjne dotyczące programu lojalnościowego mają jedynie charakter

informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Akcji

promocyjnej oraz skrócenia Akcji lub jej odwołania, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na

podstawie Regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane.

5. Zmiana Regulaminu będzie komunikowana na stronie internetowej Organizatora

franczyzamniami.pl

6. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej Klienci mogą

zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Dział

Sprzedaży i Marketingu”, w okresie trwania programu oraz po jego zakończeniu, nie później niż

w terminie 14 dni od dnia ogłoszonego jako jego zakończenie.

7. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego,

oznaczającego datę nadania listu poleconego (z reklamacją) w polskiej placówce pocztowej.

8. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wpłynięcia

reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie wymagać

od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej załatwienie może ulec stosownemu

przedłużeniu.

9. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, roszczenia Klienta nie

zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszeń przed właściwym sądem

powszechnym.